Fun Run in aid of children with autism | Paarl | Things to do With Kids

Fun Run above Paarl in aid of children with autism Special Events

4 December 2019

Gabbema Doordrift St
picnic activities restaurant

Age Groups

  • 5-9
  • 10-12
  • 13+

Paarlse Aandwedloop samel draf-draf geld in vir kinders met outisme.

Taalmonument weer gasheer vir geleentheid van pret, gesellig eet en ʼn bietjie sweet
Gegewe dat daar na raming jaarliks sowat 7 000 kinders met outisme in Suid-Afrika gebore word, is dit nou die tyd om draf-draf (of stap-stap) geld in te samel vir die Boland Skool vir Outisme, een van weinige plekke waar hierdie kinders geholpe word. Boonop is talle medaljes, kontantpryse en geluktrekkings op die spel wanneer die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) en Paarl Atletiekklub se jaarlikse Aandwedloop op Woensdag, 4 Desember 2019, op die beeldskone Paarlberg plaasvind. Soos altyd, kan deelnemers en ondersteuners staatmaak op die perfekte piekniek- en kuierplekke by die monument, waar ’n avontuurlike speelgrond en buitelugspeletjies op jong kinders wag. Boonop kan deelnemers en gaste gratis hierdie ikoniese monument vir een van Afrika se jongste tale, Afrikaans, besigtig en bewonder.

Die gesellige 5km-Woordloop, wat om 18:40 begin, is gemik op die hele gesin – selfs stootwaentjies is welkom! Die inskrywingsfooi is R25 en deelnemers skryf in met ’n prettige Afrikaanse woord in stede van ʼn nommer. Die 10km-Aandwedloop, wat ingevolge die reëls van Atletiek Suid-Afrika en Boland Atletiek aangebied word, begin om 18:30; dit volg ʼn opwindende en uitdagende roete op teer- en grondpaaie. Die inskrywingsfooi is R60 en tydelike nommers (vir diegene wat nie lede van ʼn atletiekklub is nie) is beskikbaar teen R40. In beide gevalle is stappers is ook welkom, dus daar is g’n verskoning om nie gesond, goed en vrygewig te voel nie.

Deelnemers kan op drie maniere inskryf: aanlyn vóór 29 November by www.entrytime.com of www.sa-active.co.za (teen R6 ekstra per inskrywing), by die Taalmonument (daagliks vanaf 08:00 tot 16:30) asook op die dag van die wedloop self tussen 17:00 en 18:15. Toegang is gratis vir ondersteuners. Maak ’n heerlike aand daarvan: bring ʼn piekniekmandjie of bestel een vooraf by die koffiewinkel op 021 863 2800 (R300 vir twee persone en R400 met mandjie ingesluit). Dié koffiewinkel sal ook verversings en pizza te koop aanbied. Bring ʼn kombers/kussings en onthou ook asseblief warm klere en ʼn flits.

Boland Skool vir Outisme, ʼn geregistreerde nie-winsgewende organisasie, is in 2010 gestig en huisves tientalle leerders van sover as Tulbagh, Stellenbosch, Saron en Wellington. Die skool se span bestaan uit onderwysers, assistente, arbeids- en spraakterapeute, ’n biokinetikus, ’n opvoedkundige sielkundige en ’n skoolbestuurder wat vas glo dat alle kinders die reg op onderwys het. Ouers kan nie altyd al hierdie dienste bekostig nie, derhalwe bied die monument hierdie geleentheid aan om te help geld insamel. Meer oor die skool by www.bolandautism.org.za.

Vir navrae oor die 10km-Aandwedloop, kontak Sybrand du Plessis op 083 770 5107, en vir navrae oor die 5km-Woordloop, kontak Jeffrey Pietersen op 021 872 3441 of bemarking2@taalmuseum.co.za.

Vir verdere inligting oor hierdie en ander opwindende geleenthede (soos die konsertreeks, volmaan- en sterrekykpieknieks asook die ATM se 45-jarige viering in 2020), skakel 021 863 0543/4809 of besoek www.taalmonument.co.za en www.facebook.com/afrikaansetaalmonument.

-------------------------

Fun Run above Paarl in aid of children with autism

Taalmonument again hosts event filled with fun, pleasant picnics and some sweat
Given that an estimated 7 000 children with autism are born yearly in South Africa, it's the best time to step up for a jog or walk in aid of the Boland School for Autism, one of the few places where these children can be helped. In addition, many medals, cash prizes and lucky draws are at stake when the Afrikaans Language Museum and Monument’s (ATM’s) and Paarl Athletics Club's annual Evening Run takes place on Wednesday, 4 December 2019, on the picturesque Paarl Mountain. As always, participants and supporters can rely on the perfect picnic and kuiering places at the monument, where an adventurous playground and outdoor games also await young children. Moreover, participants and guests can admire this iconic monument dedicated to one of Africa’s youngest languages, Afrikaans, for free.

The fun 5km Word Race, starting at 18:40, is aimed at the whole family - even prams are welcome! The entry fee is R25 and participants enter with an original, fun Afrikaans word instead of a number. The 10km Evening Run, presented in accordance with the rules of Athletics South Africa and Boland Athletics, starts at 18:30; it follows an exciting and challenging route on tar and dirt roads. The entry fee is R60 and temporary numbers (for those who are not members of an athletics club) are available at R40. In both cases walkers are also welcome, so there is no excuse not to feel healthy, happy and generous.

Participants can register in three ways: online before 5 December at www.entrytime.com or www.sa-active.co.za (at R6 extra per registration), at the Language Monument (daily from 08:00 to 16:30) as well as on the day of the race itself between 17:00 and 18:15. Fans can enter for free. Make a great evening of it: bring a picnic basket or order one at the coffees shop on 021 863 2800 (R300 for two persons and R400 with basket included). This coffee shop will also offer refreshments and pizza for sale. Bring a blanket/cushions and torch, and please dress warmly.

Boland School for Autism, a registered non-profit organisation, was founded in 2010 and is home to tens of learners from as far as Tulbagh, Stellenbosch, Saron and Wellington. The school's team consists of teachers, assistants, occupational and speech therapists, a biokineticist, an educational psychologist and a school manager who firmly believe that every child has the right to education. Parents cannot always afford all these services; therefore, the monument offers this opportunity to help raise money. More on the school at www.bolandautism.org.za.

For inquiries about the 10km race, contact Sybrand du Plessis on 083 770 5107, and for inquiries about the 5km Word Run, contact Jeffrey Pietersen on 021 872 3441 or marketing2@taalmuseum.co.za.

For further information regarding this and other exciting events (such as the concert series, full moon and stargazing picnics and the ATM’s 45th year anniversary in 2020), call 021 863 0543/4809 or visit www.taalmonument.co.za and www.facebook.com/afrikaansetaalmonument.

Enquire Now

Send Message

Location

Map - Things to do With Kids
Book now Contact this event Telephone

Details for Fun Run above Paarl